Atributii generale:

1. reprezintă și apără interesele comunității de afaceri în raport cu autoritățile române și cu organizații similare din străinătate;

2. încheie protocoale cu autoritatile administratiei publice județene și locale, precum și cu structurile regionale, ce sunt obligate să-i acorde sprijin conform legii, în vederea realizării scopului pentru care a fost înființată și a realizării acțiunilor pe care le inițiază, în folosul dezvoltării economice în teritoriu;

3. sprijină autoritățile administrației publice județene și locale, precum și structurile regionale, în scopul dezvoltării economico-sociale a zonei, inclusiv prin parteneriat public-privat;

4. sprijină membrii săi în relația economică cu reprezentantele oficiale ale altor state, consulatele și organismele din străinătate, similare Camerei;

5. prezintă instituțiilor abilitate, la cerere sau din proprie inițiativă, prin consultarea membrilor, propuneri privind promovarea de proiecte de acte normative de interes;

6. participă la ședințele comisiilor, consiliilor și comitetelor de lucru sau de specialitate înființate pe lângă autoritățile /organismele publice județene și locale, precum și pe lângă structurile regionale, și informează membrii;

7. colaborează cu instituțiile statului, cu parteneri din domeniul public și/sau privat din țară și străinătate în vederea îndeplinirii atribuțiilor sale;

8. elaborează studii privind evoluția economică a regiunii/județului, prin mijloace proprii, în colaborare, după caz, cu alți parteneri din domeniul public și/sau privat;

9. pune la dispoziția Guvernului și autorităților publice, din inițiativă proprie sau la cererea acestora, informații și opinii motivate asupra aspectelor ce privesc interesele generale ale economiei;

10. elaborează anual un raport privind starea economiei județene;

11. elaborează procedurile de lucru privind activitatea proprie;

12. realizează și administrează infrastructura de afaceri de interes județean: parcuri industriale științifice și tehnologice, incubatoare de afaceri și tehnologice, centre de transfer și informare tehnologică, centre de afaceri, centre comerciale, complexe expoziționale, piețe virtuale, burse de mărfuri și valori, case de licitații;

13. sprijină și desfășoară activități de cercetare-dezvoltare, în interesul comunității de afaceri;

14. organizează târguri, expoziții, saloane, forumuri de afaceri, acțiuni de parteneriat economic în țară și în străinătate și sprijină participarea comercianților la târguri și expoziții în străinătate;

15. desfășoară activități de informare și documentare în interesul membrilor săi și al economiei județene;

16. organizează, singure sau în colaborare cu alte instituții, în condițiile legii, instituții de învățământ preuniversitar, ca: școli comerciale, școli industriale și de meserii;

17. organizează cursuri de formare profesională (inițiere, calificare, specializare, perfecționare);

18. desfășoară activități de asistență și consultanță pentru comercianți după cum urmează:

– îndrumarea prealabilă privind formalitățile legale pentru constituirea și modificarea actelor constitutive ale firmelor;

– obținerea rezervării denumirii firmei;

– pregătirea documentației în vederea înregistrării în registrul comerțului;

– tehnoredactarea contractului doveditor al sediului social;

– proiectarea și execuția siglei și a emblemei pentru firme;

– redactarea declarației pe propria răspundere a fondatorilor, administratorilor, împuterniciților sucursalelor și a cenzorilor că îndeplinesc condițiile prevăzute de lege;

– redactarea actului constitutiv și al actului adițional al persoanelor juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului;

– obținerea datei certe pentru documentația supusă înregistrării;

– prestarea de servicii de consultanță în vederea obținerii avizelor/autorizațiilor de funcționare;

– obținerea avizelor/autorizațiilor de funcționare;

– depunerea bilanțului contabil al comercianților la registrul comerțului;

– depunerea cererii de înregistrare și a documentelor însoțitoare la registrul comertului;

19. organizează activitatea de mediere și de soluționare prin arbitraj a litigiilor comerciale și civile interne și internaționale, în condițiile prevăzute de Codul de procedură civilă, de legile speciale în domeniu și de convențiile internaționale la care România este parte;

20. ține și valorifică, în interesul îmbunătățirii climatului de afaceri, date privind incidentele comerciale;

21. ține evidența proprie a situației firmelor comerciale și a emblemelor comerciale la nivel județean;

22. ține registrul județean al administratorilor comercianților;

23. realizează baze de date cuprinzând toate informațiile utile comercianților în exercitarea activității lor, desfășoară activități de informare, documentare și consultanță în afaceri;

24. participă cu informațiile proprii la formarea și actualizarea sistemului național de informații de afaceri;

25. eliberează certificate de origine pentru mărfurile românești, certificate preferențiale vamale și carnete pentru admitere temporară a mărfurilor scutite de taxe vamale, certificate privind uzanțele comerciale, firmele înscrise, adnotările și modificările în situația juridică a firmelor, precum și certificate ce atestă existența unor incidente comerciale;

26. sprijină comercianții în vederea implementării sistemelor de management și a altor reglementări privind buna funcționare a activității acestora;

27. promovează, în comunitatea de afaceri, standardele comerciale și industriale ale Uniunii Europene;

28. avizează modelele de formulare de facturi, procurile și alte documente pentru comerțul internațional;

29. avizează existența cazurilor de forță majoră și influența acestora asupra executării obligațiilor comercianților;

30. organizează Topul Județean al firmelor și alte evenimente promoționale de anvergură județeană și regională;

31. publică Buletinul Oficial al Camerei și alte publicații de informare și reclamă comercială;

32. dezvoltă cu parteneri din domeniul public și/sau privat servicii în interesul membrilor;

33. înființează singură sau cu parteneri din domeniul public și/sau privat entități cu sau fără personalitate juridica în vederea obținerii de venituri pentru îndeplinirea atribuțiilor sale;

34. îndeplinește și alte atribuții conferite de legislația în vigoare și/sau reglementări speciale.


Membrii: Conform dispozițiilor Legii nr. 335/2007 privind Camerele de Comerț din România, cu modificările și completările ulterioare, membria este voluntară și poate fi dobândită la cerere, în baza prevederilor Statutului Camerei. Membrii Camerei de Comerț și Industrie Gorj pot fi: membri individuali (operatori economici, persoane fizice sau juridice, indiferent de domeniul de activitate; liber profesioniști cu activitate autorizată, sucursale, reprezentante, agenții, birouri ale unor societăți comerciale și altele asemenea, fără personalitate juridică, legal înregistrate și autorizate să funcționeze), membri colectivi (filiale ale camerelor de comerț bilaterale, asociațiile profesionale locale, organizații patronale) și membri onorifici (personalități ale vieții publice din toate domeniile de activitate, persoane provenite din Sistemul Cameral, care au contribuit la afirmarea și dezvoltarea Camerei, și alții asemenea).