ETAPA 1 – FORMARE ANTREPRENORIALĂ ȘI CONCURS   PLANURI DE AFACERI (Ianuarie – Iunie 2022)

CURS COMPETENȚE ANTREPRENORIALE

Programul de formare va cuprinde cel putin 20 de ore de pregatire teoretica si 20 de ore de instruire practica, iar cursurile vor imbina prelegerile cu exercitii pe grupe si/sau individuale si cu aplicatiile practice, astfel incat sa fie parcursa toata tematica programei, cu accent pe elaborarea planului de afacere si intocmirea bugetului si previziunilor financiare.

Estimăm un număr de minim 342 participanți.

CONCURS PLANURI AFACERI

Prin Concursul de planuri de Afaceri vor fi evaluate și selectate cele mai bune idei de afaceri care vizeaza dezvoltarea activității în domeniile de dezvoltare inteligenta si sanatate identificate prin SNCDI.

Va fi acordat un sprijin financiar în valoare totală de 6,393,420.00 lei pentru înființarea și  dezvoltarea a minim 22 de întreprinderi cu minim 66 angajați.

Metodologie concurs

Anexe metodologie concurs

STAGII PRACTICĂ

Câstigatorii concursului de planuri de afaceri si urmatorii 3 de pe lista de rezerve vor efectua un stagiu de practica  de 40 de ore în cadrul unor firme de profil, întreprinderi existente, funcționale, a caror activitate economica face parte din aceeasi grupa CAEN cu cea aferenta planului de afaceri selectat (dovedit cu copia CIF sau extrasul ONRC al operatorului economic care asigura stagiul de practica)

Câștigătorii concursului de planuri de afaceri au libertatea de a opta, pentru desfășurarea stagiului de practica la orice firma din baza de date identificata de parteneri, având, totodată libertatea de a identifica si propune chiar ei firme cu domeniu de activitate similar cu cel al afacerii propuse de ei.

CONSILIERE/CONSULTANȚĂ/MENTORAT

Fiecare viitor antreprenor va beneficia de cel puțin o sesiune de consiliere de grup și cca 2-3 întâlniri individuale cu consultanții de specialitate în funcție de profilul firmei, nevoile si riscurile identificate; sesiunile de consultanta se vor organiza face-to-face, on-line, telefonic sau prin corespondență electronică, după caz.

Vor fi abordate tematici legate de finante-contabilitate, achizitii, resurse umane, sau alte teme necesare.

ÎNFIINȚARE ȘI DEMARARE FUNCȚIONARE START-UP-URI

După finalizarea stagiilor de practica și a activității de  consiliere/consultanță/mentorat, căștigătorii concursului de planuri de afaceri vor proceda la înființarea întreprinderilor și demararea afacerilor care fac obiectul planurilor selectate.

Pe baza documentelor de înființare a firmelor, după verificarea îndeplinirii tuturor condițiilor de eligibilitate impuse de ghidul schemei de finanțare, beneficiarii vor semna contractele de subvenție cu organizația din cadrul parteneriatului (L CCI Gorj / P1 CCIA Mehedinți) care urmează să-I monitorizeze în etapele de implementare și sustenabilitate.


ETAPA 2 – IMPLEMENTAREA PLANURILOR DE AFACERI (Iulie 2022 – Iunie 2023)

DECONTARE SUBVENTII

Beneficiarii vor avea la dispoziție un pachetul de instrucțiuni care va cuprinde instrucțiuni și documente anexă care vizează toate aspectele decontării subvenției (modul și condițiile de acordare a tranșelor, lista de cheltuieli eligibile și documente justificative, modalitatea și condițiile de avizare a plăților din subvenție, mecanismul de avizare).

În procesul de decontare al subvenției se va utiliza mecanismul semnăturii duble, care permite efectuarea de plăți din subvenție de către beneficiar numai după – în condițiile avizării plății de către un membru al echipei de implementare, în urma unui proces de verificare a eligibilității cheltuielii și a conformității acestuia cu bugetul aprobat al planului de afaceri.

Beneficiarii pot efectua plăți din subvenție imediat după primirea fiecărei tranșe, cu semnătură dublă. Sumele cheltuite din surse proprii vor fi rambursate, după verificarea documentelor justificative.

MONITORIZAREA FUNCȚIONĂRII ȘI DEZVOLTĂRII AFACERILOR

Monitorizarea va fi efectuata pe 2 planuri:

– tehnic – controlul și monitorizarea modului de implementare a activităților previzionate, atingerea obiectivelor și a rezultatelor asumate în planul de afaceri aprobat; verificarea conformității investițiilor realizate de beneficiari cu cele asumate de beneficiari prin planurile de afaceri; verificarea respectării condiției de ocupare a numărului de locuri de munca asumate proporțional cu subvenția primită și menținerea numărului angajărilor realizate

– financiar – verificarea eligibilității cheltuielilor realizate din subvenție (verificarea conformității achizițiilor din subvenție cu bugetul aprobat), reflectarea cheltuielilor in contabilitatea beneficiarilor de subvenție a implementării PA; verificarea eligibilității cheltuielilor angajate și a concordantei cu planul de afaceri aprobat, precum și a documentelor justificative prezentate de Beneficiari.

MONITORIZAREA FUNCTIONARII SI DEZVOLTARII AFACERILOR

Beneficiarii ajutorului de minimis au obligația depunerii la administratorul schemei de antreprenoriat a  unui  RAPORT LUNAR DE PROGRES privind desfasurarea activitații economice, însoțit de documentelor justificative corespunzatoare; va conține informați despre activitațile desfasurate în perioada de raportare, achizitii demarate, cheltuieli realizate, stadiul realizarii.

VIZITELE DE MONITORIZARE, organizate lunar sau ori de cate ori este nevoie, vor urmari verificarea urmatoarelor aspecte: activitatea economica ce se desfasoara sa fie cea subventionata ; actionariatul – sa ramana indeplinite conditiile de eligibilitate ; conformitatea locatiei de implementare (înregistrare corespunzatoare sa detina utilitatile, avizele/autorizatiile necesare); investita realizata sa poata fi identificata la locatia de implementare (mijloacele fixe/obiectele de inventar pentru care s-a solicitat finantare sa existe fizic si sa fie corespunzator înregistrate în evidentele firmei); situatia angajarilor de personal – dovada crearii si mentinerii locurilor de munca; alte aspecte ce reflecta stadiul de implementare al PA.ETAPA 3 – SUSTENABILITATE (Iulie 2023 – Decembrie 2023)

Se vor urmari/verifica urmatoarele aspecte:

  • Menținerea de către beneficiarii ajutorului de minimis a tuturor rezultatelor/obiectivelor asumate în cadrul planurilor de afaceri.
  • Păstrarea locurilor de muncă asumate prin planul de afaceri în parametri asumați (norma de lucru; nivel salarial) proporțional cu valoarea totală a ajutorului de minimis aprobat, timp de minim 6 luni după finalizarea celor 12 luni de implementare a planurilor de afaceri în cadrul etapei II; dovada creării acestora se va face prin prezentarea contractelor de munca, Registrul salariați Revisal.
  • Menținerea funcționării întreprinderii sprijinite prin contractul de subvenție, pe o perioada de minim 6 luni după finalizarea celor 12 luni de implementare a planurilor de afaceri in cadrul etapei II specificata in Ghidului solicitantului–Condiții specifice Innotech Student.

Aceleași condiții se mențin și în cazul beneficiarilor care și-au asumat o perioada de sustenabilitate mai mare decât cea obligatorie de minim 6 luni, pentru punctajul suplimentar obținut la evaluarea planului de afaceri.